در باغ وحش سیدنی، استرالیا کوآلا‌های جوان را وزن کشی می‌کنند تا سلامت آن‌ها را زیر نظر داشته باشند.

در باغ وحش سیدنی، استرالیا کوآلا‌های جوان را وزن کشی می‌کنند تا سلامت آن‌ها را زیر نظر داشته باشند.