مهندس جواد شکوری، یکی از نخبگان مشهدی است که در راه های سختی را برای فتح قله های ترقی طی کرده. گفت و شنود ما با این جوان مشهدی خالی از لطف نیست. …

مهندس جواد شکوری، یکی از نخبگان مشهدی است که در راه های سختی را برای فتح قله های ترقی طی کرده. گفت و شنود ما با این جوان مشهدی خالی از لطف نیست.