دوران مربیگری استانیسلاو چرچسوف در تیم ملی روسیه به اتمام رسید.

دوران مربیگری استانیسلاو چرچسوف در تیم ملی روسیه به اتمام رسید.