نمایندگان مجلس شورای اسلامی رستم قاسمی را به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی رستم قاسمی را به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب کردند.