معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به دو تابعیتی خواندن وزیر پیشنهادی صمت گفت: یک نفر از نمایندگان در صحن مجلس، چند بار این موضوع را تکرار کرد، اما قاطعانه عرض می‌کنم، رزم حسینی دارای تابعیت مضاعف نیست….

معاون پارلمانی رییس جمهور با اشاره به دو تابعیتی خواندن وزیر پیشنهادی صمت گفت: یک نفر از نمایندگان در صحن مجلس، چند بار این موضوع را تکرار کرد، اما قاطعانه عرض می‌کنم، رزم حسینی دارای تابعیت مضاعف نیست.