رزمایش نظامی نیروی هوایی عربستان و آمریکا با هدف تقویت توانایی‌های رزمی به پایان رسید.

رزمایش نظامی نیروی هوایی عربستان و آمریکا با هدف تقویت توانایی‌های رزمی به پایان رسید.