رزمایش نظامی مشترک آمریکا و عربستان در شهر ساحلی «ینبع» و با عنوان «خشم شدید ۲۲» با هدف تمرین و آموزش اجرای طرح های دو جانبه عملیاتی و امدادی مشترک شروع شد….

رزمایش نظامی مشترک آمریکا و عربستان در شهر ساحلی «ینبع» و با عنوان «خشم شدید ۲۲» با هدف تمرین و آموزش اجرای طرح های دو جانبه عملیاتی و امدادی مشترک شروع شد.