کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد، تمرینات مشترک تفنگداران دریایی آمریکا و یگان کماندوهای رژیم صهیونیستی با هدف آمادگی برای هرگونه تقابل احتمالی با ایران، برگزار شد….

کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی امروز اعلام کرد، تمرینات مشترک تفنگداران دریایی آمریکا و یگان کماندوهای رژیم صهیونیستی با هدف آمادگی برای هرگونه تقابل احتمالی با ایران، برگزار شد.