صحبتهای سید مهدی رحمتی، پس از تساوی مس کرمان برابر آلومینیوم اراک

صحبتهای سید مهدی رحمتی، پس از تساوی مس کرمان برابر آلومینیوم اراک