مهدی رحمتی با دستور مالک پدیده از هدایت این تیم کنار گذاشته شد.

مهدی رحمتی با دستور مالک پدیده از هدایت این تیم کنار گذاشته شد.