عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، گفت:از ابتدای شروع کرونا، ایران در میزان مرگ و میر رتبه ۲۵ دنیا را دارد.

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، گفت:از ابتدای شروع کرونا، ایران در میزان مرگ و میر رتبه ۲۵ دنیا را دارد.