رباتی برنامه‌ریزی و ساخته شده است که که میتواند بسته‌ها را حمل و به مقصد برساند.

رباتی برنامه‌ریزی و ساخته شده است که که میتواند بسته‌ها را حمل و به مقصد برساند.