پارلمان فنلاند امروز (سه‌شنبه) با عضویت این کشور در پیمان آتلانیک شمالی (ناتو) موافقت کرد.

پارلمان فنلاند امروز (سه‌شنبه) با عضویت این کشور در پیمان آتلانیک شمالی (ناتو) موافقت کرد.