سلطان کوسَن مرد ترکیه‌ای صاحب رکورد بلندترین مرد زنده دنیا با ۲ متر و ۵۱ سانتی است. رکورد او در کتاب رکورد‌های گینس نیز ثبت شده‌است. کوسن کشاورز است و در شهر مادرین ترکیه به دنیا آمده است….

سلطان کوسَن مرد ترکیه‌ای صاحب رکورد بلندترین مرد زنده دنیا با ۲ متر و ۵۱ سانتی است. رکورد او در کتاب رکورد‌های گینس نیز ثبت شده‌است. کوسن کشاورز است و در شهر مادرین ترکیه به دنیا آمده است.