آخرین گزارش‌ها از انتخابات ترکیه نشان می‌دهد که با خواندن شمار بیشتری از آرا در شهرهای بزرگ فاصله میان دو نامزد ریاست‌جمهوری این کشور کمتر شده است….

آخرین گزارش‌ها از انتخابات ترکیه نشان می‌دهد که با خواندن شمار بیشتری از آرا در شهرهای بزرگ فاصله میان دو نامزد ریاست‌جمهوری این کشور کمتر شده است.