همزمان با نشست مذاکره کنندگان ارشد ایران و 1+4 در هتل کوبورگ ، جلسات کارشناسی هم در حال برگزاری است

همزمان با نشست مذاکره کنندگان ارشد ایران و 1+4 در هتل کوبورگ ، جلسات کارشناسی هم در حال برگزاری است