دبیر شورای امنیت روسیه و مشاور امنیت ملی آمریکا امروز در تماسی تلفنی پیرامون تحولات افغانستان به گفتگو پرداختند.

دبیر شورای امنیت روسیه و مشاور امنیت ملی آمریکا امروز در تماسی تلفنی پیرامون تحولات افغانستان به گفتگو پرداختند.