رئیس جمهور عراق با متئو تولر سفیر آمریکا در بغداد دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور عراق با متئو تولر سفیر آمریکا در بغداد دیدار و گفتگو کرد.