در بازارگردی این هفته نوبت به بازار شهرری رسید. اینجا بازار خیلی تغییر نکرده است و به جهت ظاهر، همان حال و هوای گذشته را دارد.

در بازارگردی این هفته نوبت به بازار شهرری رسید. اینجا بازار خیلی تغییر نکرده است و به جهت ظاهر، همان حال و هوای گذشته را دارد.