پرسپولیس در روزی که در برابر آلومینیوم اراک خوب بازی کرد، به دلیل اشتباه علی بیرو دست کم یک امتیاز از این بازی را از دست داد!

پرسپولیس در روزی که در برابر آلومینیوم اراک خوب بازی کرد، به دلیل اشتباه علی بیرو دست کم یک امتیاز از این بازی را از دست داد!