رکنا ؛آخرین مهلت دادگستری به دانشگاه علوم پزشکی برای راه اندازی تنها مرکز آنژیوگرافی شرق گلستان

رکنا ؛آخرین مهلت دادگستری به دانشگاه علوم پزشکی برای راه اندازی تنها مرکز آنژیوگرافی شرق گلستان