رکنا: باتلاش و کوشش همکاران بخش مدیریت سیستم های مخابراتی تعداد128پورت vdslدر مرکزعماریاسر راه اندازی وآماده بهره برداری گردید.

رکنا: باتلاش و کوشش همکاران بخش مدیریت سیستم های مخابراتی تعداد128پورت vdslدر مرکزعماریاسر راه اندازی وآماده بهره برداری گردید.