سید امین قاسمی از الکترونیکی شدن فروش بلیط در قلعه فلک الافلاک خرم آباد خبر داد.

سید امین قاسمی از الکترونیکی شدن فروش بلیط در قلعه فلک الافلاک خرم آباد خبر داد.