در ایام سرد سال بدن رطوبت بیشتری از دست می دهد زیرا هوای محیط خشک است بنابراین اینگونه نیست که بدن در هوای سرد به مایعات کمتری نیاز داشته باشد….

در ایام سرد سال بدن رطوبت بیشتری از دست می دهد زیرا هوای محیط خشک است بنابراین اینگونه نیست که بدن در هوای سرد به مایعات کمتری نیاز داشته باشد.