همچنین دانشگاه نسل سوم افزون‌بر مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی خود سعی دارد با سرمایه‌گذاری بر روی نوآوری و تجاری‌سازی ایده‌های تولیدشده در دانشگاه، به تولید ثروت پرداخته و در کارآفرینی نقش بازی کند….

همچنین دانشگاه نسل سوم افزون‌بر مأموریت‌های آموزشی و پژوهشی خود سعی دارد با سرمایه‌گذاری بر روی نوآوری و تجاری‌سازی ایده‌های تولیدشده در دانشگاه، به تولید ثروت پرداخته و در کارآفرینی نقش بازی کند.