در این گزارش دلایل کم رویی کودکان و همچنین راهکارهایی برای کاهش آن بیان شده است.

در این گزارش دلایل کم رویی کودکان و همچنین راهکارهایی برای کاهش آن بیان شده است.