منتخب حوزه شمالی استان ایلام درمجلس شورای اسلامی گفت :اگر می‌خواهیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم باید به سمت دانش‌ برویم چون دانش قدرت آفرین است…

منتخب حوزه شمالی استان ایلام درمجلس شورای اسلامی گفت :اگر می‌خواهیم در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم باید به سمت دانش‌ برویم چون دانش قدرت آفرین است