مشاور رسانه ای روحانی، دیدگاه خود درباره چگونگی «عبور از گردنه های سخت و صعب العبور» را بیان کرد.

مشاور رسانه ای روحانی، دیدگاه خود درباره چگونگی «عبور از گردنه های سخت و صعب العبور» را بیان کرد.