عضو کمیته علمی کشوری کووید۱۹ گفت: تزریق دز سوم واکسن کرونا و استفاده از ماسک می‌تواند موجب کاهش نگرانی‌ها شود و کشور را از پیک اومیکرون عبور دهد….

عضو کمیته علمی کشوری کووید۱۹ گفت: تزریق دز سوم واکسن کرونا و استفاده از ماسک می‌تواند موجب کاهش نگرانی‌ها شود و کشور را از پیک اومیکرون عبور دهد.