یک مشاوره تغذیه و رژیم درمانی به ارائه راهکارهایی برای افزایش سیستم ایمنی بدن جهت مقابله با کرونا پرداخت.

یک مشاوره تغذیه و رژیم درمانی به ارائه راهکارهایی برای افزایش سیستم ایمنی بدن جهت مقابله با کرونا پرداخت.