هر بدنی با تغییر سازگار است. وقتی هوا سرد است، بدن ما تمایل دارد جریان خون را حفظ کند تا اندام هایمان گرم شود.

هر بدنی با تغییر سازگار است. وقتی هوا سرد است، بدن ما تمایل دارد جریان خون را حفظ کند تا اندام هایمان گرم شود.