نمازگزاران بجنوردی بعد از پایان نماز جمعه در حمایت از مردم غزه راهپیمایی کردند.

نمازگزاران بجنوردی بعد از پایان نماز جمعه در حمایت از مردم غزه راهپیمایی کردند.