شهریاریها

نخستین پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرستان شهریار

آخرين بروزرساني ۰۳ تیر ۹۸

راهپیمایی بچه های مهدکودک به منا سبت هفته مبارزه باموادمخدر در شهرستان ملارد

به روز شده در ۹ تیر ۱۳۹۷

شهریاریها : همزمان باهفته مبارزه باموادمخدر،کودکان مهدهای کودک دریکی ازپارکهای شهرستان ملارد راهپیمایی کردند .

به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد،به مناسبت هفته مبارزه باموادمخدرتعدادی از مهدهای کودک تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان ملارد،باحضورمرتضی قربانی (ریاست اداره)،اعظم عینی (کارشناس امورمهدها)ومربیان وکارشناسان مهدهاواولیاءبچه هادریکی ازپارکهای سطح شهرستان ملاردراهپیمایی کردند.این کودکان بادردست داشتن پلاکاردهاونقاشی هایی بامضامین سیگارنکشیدوسیگارممنوع نفرت خودرابه مواد مخدرنشان دادند.این راهپیمایی به همت اداره بهزیستی شهرستان ملاردوبه منظورفرهنگ سازی دربین کودکان برای داشتن هوای پاک وعاری ازآلودگی وجهت مصون سازی آنها دربرابرخطرات مصرف موادمخدر برگزارشد.

مرتضی قربانی ضمن همراهی کودکان دراین راهپیمایی اظهارداشت :آموزش کودکان دراین سنین باهدف مجهزشدن فکری آنها برای مبارزه بااعتیادوسایر آسیبها ضروری است .

وی با بیان اینکه مهارتهای ارتباطی ازجمله نه گفتن یکی ازابزارهای موثربرای حفظ سلامت جسمی ،روانی ،اجتماعی ومقابله بااعتیادشناخته می شود ،ادامه داد:بسیاری ازنوجوانان به این دلیل دچارآسیب هایی مثل اعتیادبه مصرف موادمخدرمی شوندکه توانایی رفتارقاطع نه گفتن راندارند،زیراازدوران کودکی این آموزش رافرانگرفته اند.

وی هدف ازاجرای این طرح رافرهنگ سازی وآموزش کودکان درسنین پایین عنوان کردوگفت :بافرهنگ سازی وآموزش درسنین کودکی می توان قدرت تاب آوری ونه گفتن رادرآنان تقویت کرد.

این برنامه بصورت راهپیمایی کودکان درپارک باشعار((هوای سالم حق همه بچه هاست))انجام شدوبااجرای سرودوردشدن بچه هاازروی کاردستی سیگار، پایان پذیرفت.

نظر شما

پاسخ دادن

پیش بینی آب و هوا پایتخت

تهران
27 درجه
37درجه
شهریار
26 درجه
37درجه

پــیـوندهـا

خبرنامه پیامکی شهریاری ها

با عضویت در خبرنامه پیامکی شهریاریها میتوانید عنوان جدیدترین خبرها را به صورت پیامک رایگان بر روی گوشی خود مشاهده بفرمایید...