حوادث رکنا: آمار اعلامی از سوی پزشکی قانونی در 9 ماهه گذشته نشان از کاهش تصادافت فوتی شهر تهران می دهد، در حوزه فرهنگ سازی و کاهش تصادفات اگر سازمان یا مسئولی نیاز هست پاسخ دهد….

حوادث رکنا: آمار اعلامی از سوی پزشکی قانونی در 9 ماهه گذشته نشان از کاهش تصادافت فوتی شهر تهران می دهد، در حوزه فرهنگ سازی و کاهش تصادفات اگر سازمان یا مسئولی نیاز هست پاسخ دهد.