رانش زمین بر اثر شدت بارش، برق ۹۳ روستای استان کردستان را قطع کرد.

رانش زمین بر اثر شدت بارش، برق ۹۳ روستای استان کردستان را قطع کرد.