رئیس گروه تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: دمای هوای راسک به عنوان رکوردار گرمترین روزهای فروردین و اردیبهشت کشور بیش از پنج درجه سلسیوس کاهش یافت….

رئیس گروه تحقیقات هواشناسی سیستان و بلوچستان گفت: دمای هوای راسک به عنوان رکوردار گرمترین روزهای فروردین و اردیبهشت کشور بیش از پنج درجه سلسیوس کاهش یافت.