علت دعوت نشدن ستاره استقلال به تیم ملی مشخص شد.

علت دعوت نشدن ستاره استقلال به تیم ملی مشخص شد.