آیا تا به حال به نمادها و نشانه هایی که مرتباً می بینید دقت کرده اید؟

آیا تا به حال به نمادها و نشانه هایی که مرتباً می بینید دقت کرده اید؟