دره پنجشیر هنوز به دست طالبان سقوط نکرده و پسر جای پدر را گرفته است.

دره پنجشیر هنوز به دست طالبان سقوط نکرده و پسر جای پدر را گرفته است.