فرمانده فراجا از پیگیری اجرای طرح پلیس هوشمند خبر داد و افزود: برنامه داریم امسال اقدامات اولیه برای اجرای این طرح را عملی کنیم.

فرمانده فراجا از پیگیری اجرای طرح پلیس هوشمند خبر داد و افزود: برنامه داریم امسال اقدامات اولیه برای اجرای این طرح را عملی کنیم.