برای نخ کردن سوزن به راحتی با استفاده از یک چسب نواری می‌توانید این کار را انجام دهید.

برای نخ کردن سوزن به راحتی با استفاده از یک چسب نواری می‌توانید این کار را انجام دهید.