برخی کارشناسان شهرسازی با اشاره به تجربه خصوصی سازی می گویند واگذاری شرکت های دولتی به هدف نخورد و در صورت تکرار چنین تجربه ای در واگذاری املاک، می توان انتظار داشت پیامدهای سنگینی برای شهرهای کشور در حوزه شهرسازی ایجاد شود….

برخی کارشناسان شهرسازی با اشاره به تجربه خصوصی سازی می گویند واگذاری شرکت های دولتی به هدف نخورد و در صورت تکرار چنین تجربه ای در واگذاری املاک، می توان انتظار داشت پیامدهای سنگینی برای شهرهای کشور در حوزه شهرسازی ایجاد شود.