برخی منابع خبری اسرائیلی از عدم دیدار رابرت مالی و بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر دادند و برای آن دلایل مختلفی ذکر کرده اند.

برخی منابع خبری اسرائیلی از عدم دیدار رابرت مالی و بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی خبر دادند و برای آن دلایل مختلفی ذکر کرده اند.