تلاش نانسی پلوسی برای خارج کردن فرزندان یک نماینده زن مجلس از کادر، هنگام عکاسی بازتاب فراوانی داشته است.

تلاش نانسی پلوسی برای خارج کردن فرزندان یک نماینده زن مجلس از کادر، هنگام عکاسی بازتاب فراوانی داشته است.