سیدنظام‌الدین موسوی گفت: رئیس مجلس منتخب نمایندگان است و به عنوان یک نمایندهِ رئیس مجلس علی‌القاعده اختیارات بیشتری ندارد. یعنی مثل یکی از نمایندگان، رئیس مجلس در بخش‌های مختلف در کمیسیون‌ها و صحن مجلس مدیریت صحن را بر عهده دارد و رأیش مانند بقیه نمای…

سیدنظام‌الدین موسوی گفت: رئیس مجلس منتخب نمایندگان است و به عنوان یک نمایندهِ رئیس مجلس علی‌القاعده اختیارات بیشتری ندارد. یعنی مثل یکی از نمایندگان، رئیس مجلس در بخش‌های مختلف در کمیسیون‌ها و صحن مجلس مدیریت صحن را بر عهده دارد و رأیش مانند بقیه نمایندگان در مسائل مجلس یک رأی است.