رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما تا پای جان، پای اقتصاد دیجیتالی و زندگی مردم و اینکه این پلتفرم‌ها باید باشند، هستیم اما نباید اجازه دهیم از آن سوء استفاده شود….

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما تا پای جان، پای اقتصاد دیجیتالی و زندگی مردم و اینکه این پلتفرم‌ها باید باشند، هستیم اما نباید اجازه دهیم از آن سوء استفاده شود.