در بسته خبری امروز «تابناک» تیتر‌هایی مانند امام جمعه شیراز: یک جریان خاص در وسط خیابان می‌خواهد ما را از فکر کردن به پیمان شانگهای و گشایش اقتصادی‌اش دور کند / پس از دانشگاه تهران، کلاس درس دانشگاه شهید بهشتی هم آنلاین شد / فارس: اگر کسی از پوشش دیگرا…

در بسته خبری امروز «تابناک» تیتر‌هایی مانند امام جمعه شیراز: یک جریان خاص در وسط خیابان می‌خواهد ما را از فکر کردن به پیمان شانگهای و گشایش اقتصادی‌اش دور کند / پس از دانشگاه تهران، کلاس درس دانشگاه شهید بهشتی هم آنلاین شد / فارس: اگر کسی از پوشش دیگران هیچ اثری نمی‌پذیرد، باید گفت که عادی نیست، اگر نگوییم بیمار است و ... را می‌خوانید.