گرچه بر اساس آخرین داده‌ها به نظر می‌رسد موارد جدید عفونت با ویروس کورونا در چین رو به کاهش است، اما رئیس سازمان جهانی بهداشت می‌گوید از لحاظ سیر تحول این همه‌گیری «همه سناریوها روی میز است.»…

گرچه بر اساس آخرین داده‌ها به نظر می‌رسد موارد جدید عفونت با ویروس کورونا در چین رو به کاهش است، اما رئیس سازمان جهانی بهداشت می‌گوید از لحاظ سیر تحول این همه‌گیری «همه سناریوها روی میز است.»