براساس حکمی از سوی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب شد.

براساس حکمی از سوی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب شد.