هرتزوگ گفت: «وقتی به اظهارات و شهادت‌های زندانبانان زن در روزهای اخیر گوش می‌دهم، برایم شوکه‌کننده، دردناک و تهوع‌آور است. به نظر می‌رسد که این احساس در بین عموم مردم اسرائیل مشترک باشد و من در مورد اتفاقات بدی که در زندان گیلبوآ رخ داد و طنین آن‌ها د…

هرتزوگ گفت: «وقتی به اظهارات و شهادت‌های زندانبانان زن در روزهای اخیر گوش می‌دهم، برایم شوکه‌کننده، دردناک و تهوع‌آور است. به نظر می‌رسد که این احساس در بین عموم مردم اسرائیل مشترک باشد و من در مورد اتفاقات بدی که در زندان گیلبوآ رخ داد و طنین آن‌ها در روزهای اخیر پیچید، صحبت خواهم کرد».